Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Súhlas“)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou ESO travel, s.r.o., so sídlom Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, IČO: 35858559, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava II, odd. Sro, vl. č.: 28891/B, e-mal: info@exotika.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

  • v rozsahu: e-mailová adresa,
  • pre účel: priamy marketing Prevádzkovateľa – zasielanie akcií, noviniek a zaujímavostí,
  • po dobu: 10 rokov.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma.

Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 13 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

Počenie o vašich právach a iných skutočnostiach

  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom.
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo   poskytovať medzinárodnej organizácii.
  • Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Zodpovednej Osoby, uvedenú v hlavičke tohto súhlasu.
  • Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
  • Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pre viac informácií si prečítajte ochranu osobných údajov.

unknownUnknown ,

Celý svet na dlani

Vyberajte podľa kontinentu

Afrika

Ázia

Severná Amerika

Latinská Amerika

Európa

Australia a Oceánia