Poistenie CK

1. Ochrana pre prípad úpadku

CK je v súlade so zákonom č. 170/2018 Z.z. povinná po celý čas prevádzkovania CK zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku v rozsahu a podľa podmienok zákona tak, aby boli v prípade úpadku uspokojené nároky cestujúcich. Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli voči CK v dôsledku úpadku, prechádzajú na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku.

Cestujúci, ktorý zaplatil CK za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku, ak CK z dôvodu svojho úpadku:

  • nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu,
  • nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil,
  • nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou CK a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, ak bol zájazd poskytnutý len sčasti.

CK uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1325/B, IČO: 3570 9332.

CK odovzdá cestujúcemu pri uzatváraní zmluvy o zájazde doklad, ktorý obsahuje informácie o ochrane pre prípad úpadku CK.

Poistná zmluva 2019 | Poistná zmluva 2020

2. Cestovné poistenie zákazníka

V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie. Poistenie je len u leteckého dopravcu. Za poškodenie alebo stratu batožiny pri leteckej preprave preberá všetkú zodpovednosť letecká spoločnosť. Táto zodpovednosť je obmedzená na 20,-USD za kilogram. ESO travel neručí za škody spôsobené pri doprave v zahraničí. Dôrazne upozorňujeme na nutnosť uzavrieť minimálne poistenie liečebných výloh v zahraničí v niektorej so známych cestovných poisťovní. Toto poistenie si môžete prostredníctvom poisťovne ECP dojednať priamo v CK ESO travel či u provízneho predajcu za príplatok 3,50 EUR osoba / deň - komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu. Cestovná kancelária ESO travel je len sprostredkovateľom. V prípade plnenia sa obracia klient priamo na poisťovňu.
Viac informácií tu.

Odporúčané zájazdy

Mohlo by sa vám páčiť

unknownUnknown

Celý svet na dlani

Vyberajte podľa kontinentu

Afrika

Ázia

Severná Amerika

Latinská Amerika

Európa

Australia a Oceánia