Poistenie CK

1. Ochrana pre prípad úpadku

CK je v súlade so zákonom č. 170/2018 Z.z. povinná po celý čas prevádzkovania CK zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku v rozsahu a podľa podmienok zákona tak, aby boli v prípade úpadku uspokojené nároky cestujúcich. Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli voči CK v dôsledku úpadku, prechádzajú na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku.

Cestujúci, ktorý zaplatil CK za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku, ak CK z dôvodu svojho úpadku:

  • nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu,
  • nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil,
  • nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou CK a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu, ak bol zájazd poskytnutý len sčasti.

CK uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1325/B, IČO: 3570 9332.

CK odovzdá cestujúcemu pri uzatváraní zmluvy o zájazde doklad, ktorý obsahuje informácie o ochrane pre prípad úpadku CK.

Poistná zmluva 2023 vo formáte PDF
Poistná zmluva 2024 vo formáte PDF

2. Cestovné poistenie zákazníka

V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie. Poistenie je len u leteckého dopravcu. Za poškodenie alebo stratu batožiny pri leteckej preprave preberá všetkú zodpovednosť letecká spoločnosť. Táto zodpovednosť je obmedzená na 20,-USD za kilogram. ESO travel neručí za škody spôsobené pri doprave v zahraničí. Dôrazne upozorňujeme na nutnosť uzavrieť minimálne poistenie liečebných výloh v zahraničí v niektorej so známych cestovných poisťovní. Toto poistenie si môžete prostredníctvom poisťovne ECP dojednať priamo v CK ESO travel či u provízneho predajcu za príplatok 5,- EUR osoba / deň - komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu. Cestovná kancelária ESO travel je len sprostredkovateľom. V prípade plnenia sa obracia klient priamo na poisťovňu.
Viac informácií tu.

unknownUnknown ,

Celý svet na dlani

Vyberajte podľa kontinentu

Afrika

Ázia

Severná Amerika

Latinská Amerika

Európa

Australia a Oceánia